Ten Desselaer

Basisschool voor gespecialiseerd onderwijs type 3 en 9

 

 

Onze werking

Schoolinfo

Afwezigheden 2021 - 2022

Om in orde te zijn met de leerplichtwetgeving en omdat de aanwezigheid van je kind op school belangrijk is, moet elke leerplichtige leerling (vanaf 6 jaar, of de leerling nu in de lagere school of in de kleuterschool zit) elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn.

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn immers nog niet onderworpen aan de leerplicht.

1. Afwezigheid wegens ziekte

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een afwezigheidskaart van de ouders voldoende. Zo’n afwezigheidskaart van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

 


             AFWEZIGHEIDSKAART voor leerplichtige leerlingen                                      2021 – 2022

                           (lager onderwijs of kleuteronderwijs – geboren in 2014 of vroeger)                      

Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klas: ………………………………………………..

Datum: ……………………………………………

Mijn zoon/dochter was afwezig van ……………………………………………. tot ……………………………………………………..

om de volgende reden: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Deze kaart moet voor iedere afwezigheid worden ingevuld, ook voor een halve dag.

De ouders ontvangen in het begin van het schooljaar 4 kaarten en bewaren de niet-ingevulde afwezigheidskaarten. Voor meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is altijd een medisch attest van de dokter verplicht.


Klik hier om afwezigheidskaarten af te drukken

 

Bij afwezigheid omwille van ziekte verwittig je de school voor 8.30 uur (016 852173) en bezorg je de afwezigheidskaart of het doktersattest zo snel mogelijk aan de klastitularis.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

2. Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;
  • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
  • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

3. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

  • de rouwperiode bij een overlijden;
  • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging

of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);

  • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden

per week, verplaatsingen inbegrepen);

  • revalidatie tijdens de lestijden;
  • de deelname aan time-out-projecten;
  • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: er kan geen toestemming gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

4. Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving).

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Inschrijven

 

 

Onze school biedt onderwijs aan kinderen die recht hebben op en nood hebben aan een leeromgeving buiten het gewone onderwijs, in onderwijstype 3 (voor kinderen met emotionele of gedragsstoornis) of onderwijstype 9 (voor kinderen met een autismespectrumstoornis).

We scheppen een onderwijskader waarin de noodzaak van het leren vanzelfsprekend is en waarin het leerproces en de integrale ontwikkeling van elke leerling centraal staan. Leerlingen krijgen de kans om hun mogelijkheden te ontdekken en de zin om ze te ontwikkelen.

Heb je interesse in onze school? Kom ons dan eens vrijblijvend bezoeken! Tijdens dit bezoek geven we je graag meer uitleg over onze werking en ons pedagogisch project.

Inschrijven kan steeds bekeken worden na een contact met onze orthopedagogen: ortho@tendesselaer.be     

Vrije plaatsen

Voor informatie over de meest recente vrije plaatsen contacteert u de school op het nummer 016 85 21 70 of via e-mail naar ortho@tendesselaer.be 

Voor schooljaar 2022 - 2023:

Type 3 kleuterwerking

0

Type 9 kleuterwerking

0

Type 3 lagere school

0

Type 9 lagere school

0

CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

VCLB Leuven - contactpersonen en gegevens :
Algemeen nr. 016 28 24 00
Katrien Kenens: katrien.kenens@vclbleuven.be  (0490 64 51 80)
Joke Van der Vurst joke.vandervurst@vclbleuven.be  (0490 64 51 09)

 

Voor hulp en of informatie i.v.m. buitenschoolse hulp kan u steeds terecht bij het CLB. Er kan dan op het CLB of op de school een afspraak gemaakt worden.

Samen wordt er dan gekeken welke hulp er nodig is en wat de mogelijkheden in de buurt zijn. Voorbeelden hiervan zijn: naschoolse opvang, thuisbegeleiding, centra voor diagnostiek, centra voor behandeling, internaat...

 

Adres

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

Contacten

Email: info@tendesselaer.be
Telefoon: 016 85 21 70
voor busvervoer van leerlingen: leerlingenvervoer@tendesselaer.be

Orthopedagogen: 016 85 21 72
Secretariaat: 016 85 21 73
Leerlingenvervoer: 016 85 21 70

 

Nuttige info

VCLB Leuven : http://www.vclbleuven.be/
 016 28 24 00

ONWOB: Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant: http://www.onwob.be/