Ten Desselaer

Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 en 9

Onze facebookpaginaal bezocht?

Facebook

Onze facebookpaginaal bezocht?

Zoek

Vacatures voor 2020 - 2021

 

 

 

Contact Info

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

info 

016 85 21 70

voor busvervoer van leerlingen:

leerlingenvervoer

 

Privacy-beleid

Privacy in Ten Desselaer

 

Belangrijke informatie rond privacybeleid

 

Het Europees parlement en de Raad van Europa hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van alle EU-burgers.

Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, is sinds 25 mei 2018 van toepassing.

De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken.

Onze school werkte ook een informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP-Beleid) uit.

We vatten het voornaamste even samen.

Voor bijkomende informatie, vragen, opmerkingen en klachten hieromtrent kan u terecht op volgend mailadres: privacy.

 

Informatie op school

 

Een school verzamelt doorheen de verschillende schooljaren veel informatie over de leerlingen. Als school engageren we ons om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de leerlingen en de informatie over de leerlingen.

 

De gegevens van de leerlingen worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen en worden verwerkt in Integrado en Broekx. De toegang tot deze softwareprogramma’s is beperkt tot personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding van de leerling.

Er zijn wettelijke afspraken met de softwareleveranciers. De gegevens mogen in geen geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Belangrijke informatie over de gezondheidstoestand van de leerlingen worden ook verwerkt, zodat er gepast kan opgetreden worden bij risicosituaties. Voor de verwerking van deze gegevens geeft u bij aanvang van het schooljaar toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment teruggeroepen worden.

 

Overdracht van informatie

 

Wanneer een leerling van school verandert, dienen er een aantal gegevens doorgegeven te worden aan de nieuwe school. Het gaat hier uitsluitend om gegevens die betrekking hebben tot de specifieke onderwijsloopbaan van de leerling.

Deze overdracht is in het belang van de leerling. Als ouder of voogd kan je deze gegevens op verzoek inzien en kan je je verzetten tegen de overdracht ervan voor zover de regelgeving deze overdracht niet verplicht stelt. Dit verzet kan slechts de eerste tien kalenderdagen na de schoolverandering en schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directeur van de school.

 

Publicatie van beeldmateriaal

 

We informeren het brede publiek graag over de activiteiten op onze school.

Om beeldmateriaal van de leerlingen te verspreiden vragen we in het begin van het schooljaar toestemming aan de ouders/voogd.

Bij het maken van beeldmateriaal waken we er echter over dat de leerlingen niet herkenbaar zijn. Bij publicatie van herkenbare beelden, vragen we steeds toestemming.

Deze beelden mogen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Camera’s op school

 

In onze school zijn om veiligheidsredenen verschillende camera’s geïnstalleerd. De beelden die gemaakt worden met deze camera’s zijn louter voor intern gebruik en worden nooit gepubliceerd.

 

 

 

 

 

Privacy-beleid /
backtotop